zing là chúa lấy` trôm sub mà, có nói thì nó cũng trơ trơ ra thôi