mình cũng muốn coi nữa! Bạn nào up lại giúp mình với!