1. Chỉ đươc phép mở 1 topic mới về ca sỹ chưa có trong box.
2. Mọi thông tin về ca sỹ chỉ được post trong 1 topic về ca sỹ đó.

Tạm thời vậy!!Ai làm trái trảm