Phần lòi lõm của nhà nhìn thích mắt X"D Trông cứ như màn hình 3D đang chuyển động những ô gạch lắp ráp ấy X"D
Sáng tạo quá