Nhất định phải coi hết bộ này, chú già Masha thì phải xem >.<