Bạn lên thử Youtube gõ "Gackt" xem sao. Cứ lần theo mấy cái link pv chắc sẽ ra thôi
P/S: Sao lại có đàn bầu ở đây?